Nadere toelichting op bericht “Belangrijke mededelingen voor verenigingsjaar 2022”

Beste Leden,

Afgelopen dagen zijn bij ons verschillende vragen binnen gekomen over het bericht “Belangrijke mededelingen voor verenigingsjaar 2022”. In dit bericht hierover een nadere toelichting.

De volgende onderwerpen lichten we toe:

FCCL: een vrijwilligers vereniging

De FCCL is een 100% vrijwilligersvereniging. Alle activiteiten, of dit nu bestuurstaken, trainingen of activiteiten zijn worden gedaan door vrijwilligers. Bij de FCCL wordt niemand betaald voor zijn of haar bijdrage aan de vereniging.
Om te zorgen dat dat onze rijders kunnen BMX-en zullen zaken geregeld moeten worden. Dit doen we dus met vrijwilligers. Om de belasting voor iedereen acceptabel te houden vragen wij van alle leden c.q. ouders een bijdrage in het vrijwilligerswerk. Enkel samen kunnen we zorgen dat rijders kunnen sporten.
Werkzaamheden welke uitgevoerd zullen moeten worden zijn:

 • Bestuurstaken
 • Activiteiten zoals clubwedstrijden
 • Bijhouden en regelen van NFF en KNWU wedstrijden
 • Zoeken en behouden van sponsoren
 • Baan onderhoud

Om structuur hierin aan te brengen, hebben we binnen de vereniging bijvoorbeeld de activiteitencommissie en organiseren we onderhoudsochtenden. Voor een aantal werkzaamheden, welke we onderbrengen in een commissie (groepje van vrijwilligers),  zijn we nog opzoek naar mensen. Concreet zijn dit:

 • Wedstrijdcommissie
 • Sponsorcommissie
 • Activiteiten commissie
 • Trainingen
 • Bestuur

Hierbij vragen we je dan als lid / ouder om de vereniging verder te helpen. Heb je interesse? Neem dan contact op met een bestuurslid of met de activiteitencommissie. Elke hulp, hoe klein dan ook wordt gewaardeerd.

Mochten er onvoldoende leden zich aanmelden, dan kan het voorkomen dat een aantal werkzaamheden niet of onvoldoende worden geregeld. Helaas zou het dan kunnen voorkomen dat rijders niet kunnen trainen of wedstrijden kunnen rijden. Dit willen we voorkomen.
Meld je dus aan!

Verplichting uitkomen voor FCCL

Sinds jaar en dag is in ons huishoudelijk reglement de verplichting opgenomen dat leden uit dienen te komen voor  de FCCL tijdens wedstrijden.  Door diverse omstandigheden is in het verleden afgeweken van deze regel. Een aantal rijders kwam bij bijvoorbeeld KNWU  wedstrijden voor andere BMX-vereniging uit ipv voor de FCCL.  Echter bracht dit ook nieuwe dilemma’s met zich mee:

 • We zijn jaarlijks een enorm bedrag kwijt aan afdracht aan de KNWU, lidmaatschap en kosten, clubtenten bij wedstrijden, echter maar een te klein deel van de leden profiteert hiervan,
 • Onze trainers steken enorm veel eigen tijd in het opleiden van de rijders, welke dan voor andere verenigingen uit komen,
 • De vrijwilligers steken enorm veel eigen tijd in de FCCL, maar zien de baten hiervan niet terug,
 • We hebben sponsoren die investeren in de FCCL en als tegen prestatie verwachten ze dat onze leden in het FCCL clubshirt met de FCCL sponsors mee doen aan wedstrijden

In een extra algemene ledenvergadering van 2019 is wederom besloten dat rijders, welke lid zijn of worden, uitkomen voor de FCCL. Omdat ten tijde van dit besluit een aantal rijders voor andere verveningen uitkwamen is, uit coulance, voor enkel deze rijders, een overgangsperiode ingesteld. Het jaar 2022 is het laatste jaar van deze overgangsperiode.

Vanaf 2023 dienen, conform het huishoudelijk reglement, alle leden voor de FCCL uit te komen.

Uiteraard staat het iedereen vrij om ook bij andere verenigingen te trainen.

Trainingen

Als vereniging proberen we zo goed mogelijke trainingen aan al onze leden aan te bieden. We maken hierbij geen onderscheid en behandelen iedereen gelijk. Het aantal trainingen welke we aan kunnen bieden is o.a. afhankelijk van het aantal trainers.

Wel constateren we dat de ene rijder 1 x in de week trainen voldoende vindt en de andere rijder graag de mogelijkheid zou willen hebben om extra training te kunnen volgen.
Als meer vrijwilligers trainingen willen geven of hierbij willen helpen, kunnen we dus meer/extra trainingen aanbieden. Het staat en valt dus met het aantal trainers. Gelukkig hebben zich afgelopen periode aan aantal vrijwilligers zich gemeld, welke willen helpen met het verzorgen van trainingen. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden om vanaf volgend jaar het trainingsprogramma verder uit te bereiden.
Helaas is het op onze huidige accommodatie en met het aantal huidige vrijwilligers niet mogelijk om rijders van andere verenigingen trainingen aan te bieden. Met de komst van de nieuwe accommodatie gaan we ook onderzoeken  hoe we het trainingsaanbod kunnen optimaliseren en wordt ook onderzocht welke mogelijkheden er zijn om  trainingen voor rijders van andere verenigingen aan te bieden. Alles valt of staat natuurlijk wel met het aanbod vrijwilligers.

Nieuw BMX-accommodatie

Samen met de gemeente Oost-Gelre is het bestuur bezig om de plannen voor de nieuwe BMX-accommodatie te ontwikkelen.
Hiervoor is een bouwkundig ontwerpbureau “Witstaart” ingeschakeld. Tijdens de algemene ledenvergadering heeft Wilfred van Westerhuis van “Witstaart” hierover een presentatie gegeven.
Op dit moment wordt hard gewerkt aan het opstellen van het schetsontwerp van de accommodatie. Als COVID-19 het toelaat presenteren we dit ontwerp aan de leden en aan de buurt. Als dit goed wordt ontvangen zal de gemeente op basis hiervan het bestemmingsplan wijzigen, opstellen en aan de gemeente raad ter vaststelling aanbieden.


De volgende stap is samen met vrijwilligers van de FCCL, te denken aan trainers, (ervaren) rijders en activiteitencommissie het schetsontwerp van de baan en gebouw verder uit te werken. Op basis hiervan zal Witstaart het definitieve ontwerp opstellen waarna toestemmingen en vergunningen kunnen worden aangevraagd.

We hopen dat we dan medio 2022 de vergunningen krijgen en met de gemeente afspraken over de kosten hebben kunnen maken.
Als alle seinen op groen staan kan met de bouw eind 2022 worden gestart.

Contributie

Als FCCL proberen we de contributie voor onze leden zo voordelig mogelijk te houden. Tot heden is dit ons goed gelukt.
Helaas worden ook wij geconfronteerd met stijgende kosten. Zo heeft onlangs de KNWU het basislidmaatschap fors verhoogd.
Ook zullen de onderhoudskosten van een nieuwe accommodatie waar meer voorzieningen zijn hoger uitvallen dan nu. In de algemene ledenvergadering is besloten de contributie voor 2022 gelijk te houden. Wat wel verandert is dat de contributie niet meer in twee termijnen wordt geïncasseerd maar in één termijn aan het begin van het jaar. Hierdoor worden de administratieve lasten voor de vereniging verminderd. En zoals altijd geldt: mocht dit voor problemen zorgen, meld het ons. Maatwerk is altijd mogelijk.
Door de stijgende lasten, zoals contributie aan KNWU, zullen we zeer waarschijnlijk genoodzaakt worden de contributie per 2023 te verhogen. De verhoging leggen we in 2022 voor aan de algemene ledenvergadering welke hierover kan besluiten.

Ten slotte

We gaan er van uit hiermee eventuele onduidelijkheden te hebben weggenomen. En gaan er van uit dat deze toelichting duidelijk maakt waarom we als club graag willen dat onze leden, met trots, voor ons uitkomen.

We wensen je en je familie fijn kerstdagen en een gezond en sportief 2022.

Met hartelijke groet,

Bestuur FCCL

Coen, Christel , Diederik, Rob, Anita