HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Doel van de vereniging

De vereniging heeft als doel: het doen beoefenen en bevorderen van de fietscross sport.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • Het organiseren van en deelnemen aan wedstrijden
  • Het instrueren en begeleiden van de leden
  • Het doen opleiden of aantrekken van bevoegde trainers
  • Het verzorgen van wedstrijdpublicaties in de plaatselijke media/pers
  • Het beleggen van bijeenkomsten en het organiseren van activiteiten om de fietscross sport in de ruimste zin te bevorderen

Voorwaarden lidmaatschap

Leden zijn personen die op hun verzoek als lid door het bestuur zijn toegelaten.
De minimale leeftijd is 6 jaar.
Bij aanmelding dient betaling van contributie te geschieden.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het hele jaar verschuldigd. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk of via e-mail ten minste 2 weken voor het nieuwe verenigingsjaar te geschieden.

Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering.
Het actuele contributietarief staat gepubliceerd op de website.

De contributie dient betaald te worden via automatische incasso.
Inbegrepen zijn:

  • op verzoek het basislidmaatschap van de KNWU
  • het lidmaatschap van de NFF
  • om de twee jaar het FCCL clubshirt.

De vereniging behoudt zich het recht om de contributie jaarlijks te verhogen, vaststelling van de contributie geschiedt door de Algemene Ledenvergadering.

Leden die de fietscross sport niet actief beoefenen, maar een andere rol binnen de club uitoefenen en derhalve lid zijn, zijn vrijgesteld van contributie. Dit ter beoordeling van het bestuur.

FCCL Clubshirt

FCCL heeft een eigen clubshirt. Iedere twee jaren wordt dit shirt vernieuwd. Per 2 jaar krijgt het lid een clubshirt. Wil je een extra shirt of is je shirt aan vervanging toe? ieder volgend shirt kan tegen vergoeding via de website worden besteld.

Het is verplicht dat de leden in het clubshirt rijden tijdens trainingen en wedstrijden.

Trainingen

De training wordt als regel gehouden op de fietscross baan van FCCL onder leiding van een (gediplomeerde) trainer.

Leden dienen tijdens de training de voorgeschreven veiligheidsattributen te allentijde te dragen (helm, handschoenen, lange broek, clubshirt met lange mouwen en dichte schoenen)

Leden dienen 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn.

Tijdens de training mogen de ouders of andere gezinsleden zonder toestemming van de trainer niet op de baan, uitgezonderd baanonderhoud en EHBO. Zo ook mogen de leden zonder toestemming van de trainer de baan niet verlaten.

Proef-trainingen

Onervaren aspirant leden mogen 3x gratis mee trainen. 

Aspirant-leden met ervaring met de BMX-sport, bijvoorbeeld bij een andere BMX vereniging kunnen, tegen een bijdrage van 25 euro, 3x mee trainen. Bij aangaan van het lidmaatschap wordt deze bijdrage verrekend met de contributie.

Begeleiding

Bij (aspirant-) leden onder de 12 jaar dient minimaal een ouder/verzorger tijdens de training aanwezig te zijn.

Stoplicht

Bij slechte weersomstandigheden kan het bestuur in overleg met de trainer uitzien naar een passende trainingsmogelijkheid voor de leden. Op de website is te zien of de training door gaat. Zie hiervoor het “stop licht”

Competitie

Leden van de FCCL zijn verplicht voor de FCCL uit te komen.
Het lid dient tenminsite aan één competitie deel te nemen. De keus kan gemaakt worden uit clubwedstrijden, regiowedstrijden (NFF), provinciale kampioenschappen (NFF) of KNWU-wedstrijden.
Rijders ouder dan 17 jaar zijn vrijgesteld van verplichte competitie deelname.

Cruiser (-avond)

Rijders ouder dan 18 jaar en ouders van leden die mee willen doen aan de maandelijkse cruiser trainingsavond kunnen 3 x gratis mee trainen na inschrijving op de deelnemers lijst. Indien je vaker wilt mee trainen dan dien je lid te worden van de FCCL (i.v.m. verzekering).

Cruisers zijn vrijgesteld van verplichting om deel te nemen aan competitiewedstrijden.

Kosten Wedstrijden / Tent

Als je mee doet aan wedstrijden of andere evenementen van bijvoorbeeld de KNWU of NFF dan zijn de kosten gemoeid met de deelname voor je zelf. Te denken val aan reiskosten, inschrijfgelden, tentplek huur etc.

De FCCL heeft wedstrijd tenten beschikbaar welke je mee kan nemen naar een wedstrijd. Voor het lenen van de tent zijn, als je er netjes mee omgaat, geen kosten verbonden. De tent haal je vlak voor de wedstrijd bij de baan op en breng je zo snel mogelijk na de wedstrijd weer terug.  Het vervoer en eventuele tentplek huur regel je zelf.
Als er vanuit de FCCL meer dan 6 rijders mee doen met een wedstrijd en er is sprake van tentplek huur dan kan je een verzoek bij het bestuur indienen om de tentplek huur vergoed te krijgen.

Overige

Het bestuur kan een beroep doen op leden en ouders om waar nodig vrijwillige hulp en ondersteuning te ontvangen.

De vereniging heeft een eigen verzekering (via de KNWU / NFF) voor leden en vrijwilligers en zij zijn ten tijde van de trainingen verzekerd tegen ongevallen op de baan. Buiten de training om is FCCL niet verantwoordelijk voor ongevallen.
Raadpleeg de site van de KNWU / NFF voor de verzekeringsvoorwaarden en dekking.

Versie: 2023.03