Artikel 1. Termen

In deze Algemene Voorwaarden van FCCL, worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Leverancier: FCCL, postadres: Beukenoot 36, 7261 HH Ruurlo en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 40103310
Klant: consument ( Lid FCCL), in natuurlijk persoon en niet-handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf

Overeenkomst: de overeenkomst tussen leverancier en consument

Artikel 2. Algemeen

a. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen leverancier en klant waarop leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

b. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

c. De bestelling of opdracht middels elektronische formulieren van klant aan leverancier geldt als acceptatie van de Algemene Voorwaarden van leverancier.

Artikel 3. Aanbiedingen & Overeenkomsten

a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij leverancier, om welke reden dan ook, afziet van een schriftelijk aanbod.

b. Genoemde prijzen zijn in Euro en inclusief BTW.

c. Omschrijvingen en prijzen kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden. Dit geldt niet voor reeds gedane bestellingen op datum van wijziging.

d. Een overeenkomst wordt aangegaan op het moment dat leverancier een door klant volledig ingevuld elektronisch formulier heeft ontvangen. Klant dient het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop leverancier een bevestiging van bestelling aan klant verzendt, hetzij via email, telefoon of schriftelijk.

e. Leverancier verzendt de bestelling niet naar de klant, maar de klant kan deze na productie afhalen in de kantine van FCCL, of in overleg op een andere locatie.

f. Het bestelformulier kan op meerdere wijzen in het bezit komen van leverancier:
– via het bestelformulier via de webshop;
– per email

g. Met het plaatsen van een bestelling middels elektronische formulieren of per email, accepteert klant de Algemene Voorwaarden.

h. Alle genoemde omschrijvingen, afbeeldingen en prijzen zijn onder voorbehoud van type- en scanfouten.

Artikel 4. Betaling

a. Klant betaalt de geplaatste bestelling altijd vooruit door middel van Ideal op de betaalpagina.

b. De bestelling wordt alleen in productie genomen of wedstrijden worden alleen ingeschreven als leverancier de betaling van klant ontvangen heeft.

c. De betaling van de bestelling/ inschrijving moet per direct voldaan zijn aan leverancier.

d. Indien de betaling van de bestelling/ inschrijving niet voldaan is door klant, zal de bestelling worden geannuleerd en/of de wedstrijd(en) niet worden ingeschreven.

e. De betaalmethode Ideal is gratis.

Artikel 5. Levering
a. De door leverancier opgegeven leveringstijden zijn nimmer te aanschouwen als fatale termijn. De opgegeven leveringstijden zijn een indicatie van de verwachte leveringstermijn.

c. Mocht leverancier niet in staat zijn – ongeacht welke reden – de door klant bestelde artikelen te leveren, dan is klant gerechtigd de bestelling schriftelijk (e-mail/post) kosteloos te annuleren.

e. Klant kan de koopovereenkomst niet ontbinden bij artikelen waarop een naam of nummer vermeld staat, deze zijn speciaal gemaakt en kunnen niet geruild worden. Tevens kan een inschrijving van wedstrijd niet geannuleerd worden na de sluitingsdatum van de desbetreffende wedstrijd.

Artikel 6. Garantie

a. Leverancier garandeert dat de bestelling in goede staat afgeleverd wordt.

b. Behoudens de verplichting die voortkomt uit garantie, is leverancier nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan klant en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van leverancier.

c. Leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de internetsite van leverancier wegens onderhoud of anderzijds.

d. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door leverancier geleverde informatie over de door leverancier geleverde producten. Tevens sluit leverancier iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door leverancier gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of telefoon, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

e. Genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van leverancier, klant of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de geleverde artikelen.

f. Een niet zichtbaar gebrek dient klant binnen 14 dagen na ontvangst te melden aan leverancier. Hierna wordt in overleg tussen leverancier en klant een voor beide partijen acceptabele oplossing gezocht.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

a. Indien door leverancier geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van leverancier jegens klant beperkt tot wat in deze algemene voorwaarden in artikel 5 is geregeld.

b. De aansprakelijkheid van leverancier blijft ten alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van betreffende artikel(en).

c. Leverancier kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de kosten en schade die mochten ontstaan als direct gevolg of indirect gevolg van:
– Daden of nalatigheden van klant;
– Nalatigheden of ondeskundig handelen door klant wat betreft het onderhoud en verwerken van geleverde goederen;
– Beschadigingen aan geleverde goederen ten gevolge van mechanische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
– Normale slijtage aan geleverde goederen;
– Verkleuring en veroudering van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van het licht (uv-straling);
– Enige andere van buiten afkomende oorzaak;
– Kleurafwijkingen in het gehele assortiment door handmatige afwerkingen of verschil in verfbaden;
– Overmacht (zie artikel 9);
– Niet kunnen leveren doordat producenten overeenkomsten niet nakomen, overschrijding van de levertijd;
– Klant is zelf verantwoordelijk voor het scannen op virussen van de documentatie verzonden door leverancier.

d. De op internet vermelde benamingen, benoemingen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn louter aangegeven als indicatie om een product te kunnen omschrijven/tonen. Aan deze kunnen geen rechten worden ontleend, daar deze op meerdere manieren zijn te interpreteren. Artikelen, onderdelen van artikelen of de verpakkingen kunnen afwijken van de op internet vermelde benamingen, benoemingen, omschrijvingen en afbeeldingen.

Artikel 9. Overmacht

a. Onder overmacht van leverancier wordt verstaan elke onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen van leverancier jegens klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen van leverancier in redelijkheid niet van leverancier gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de productie door leverancier of toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties.

b. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachts-toestand op de hoogte stellen.

Artikel 10. Retourneren

a. Op alle producten die klant bij leverancier bestelt, verleent leverancier de garantie die van het betreffende product verwacht mag worden. Indien klant niet tevreden is met de geleverde producten, bestaat de mogelijkheid tot retourneren. NB: dit is niet mogelijk bij artikelen met naam of startnummer.

– Leverancier dient de goederen binnen 14 dagen van klant retour te ontvangen;
– Leverancier dient de goederen in originele staat, volledig en ongeschonden retour te ontvangen;
– Eventuele schoonmaakkosten door het niet schoon zijn, vreemde geuren hebben of sporen van gebruik bevatten van de goederen worden in mindering gebracht op het te retourneren bedrag;
– Klant meldt de retourzending binnen 5 dagen na ontvangst van de bestelling per e-mail op info@fccl.nl aan leverancier;

Indien klant aan bovenstaande voorwaarden voldoet zal het reeds ontvangen aankoopbedrag binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending aan klant worden teruggeboekt.

Artikel 11. Privacy

a. Voor zover er op leverancier wettelijke of andersoortige regels ter zake van privacy van toepassing zijn, zal leverancier deze respecteren en naleven.

b. De informatie die verzameld wordt, gebruikt leverancier om de bestellingen van klant te kunnen verwerken. Indien noodzakelijk gebruikt leverancier de door klant ingevulde gegevens om in contact met klant te treden.

c. De informatie die verzameld wordt, gebruikt leverancier voor het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten, invordering van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Indien klant van leverancier geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kan klant per e-mail aan leverancier laten weten.

d. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 12. Copyright

Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal leverancier juridische stappen ondernemen.

Artikel 13. Klachten

Indien klant klachten heeft of ontevredenheid ervaart over bepaalde zaken, dient klant contact op te nemen met leverancier. Dit kan per email via info@fccl.nl

Artikel 14. Recht

Op elke overeenkomst tussen leverancier en klant is het Nederlands Recht van toepassing.